Nieuwsbrief True Spirit
 - 8 oktober 2009 -

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier


Wanneer de Schepper binnenkomt!

door Rob Behr


8 oktober 2009

De huidige 3D matrix waarin de mensheid en andere levensoorten verblijven is een geconditioneerde en in trilling afgesloten gebied binnen de creatie van de materiële schepping. Maar wel een gebied dat door de schepping wordt onderhouden en voorzien van mogelijkheden voor het bereiken van haar maximale mogelijkheden. Dit werkt niet alleen via de continu aanwezige impulsen van creativiteit en instincten; de schepping heeft erin voorzien dat er tijdens de loop van tijden velen incarneerden met een verbinding van hogere kennis en de wetenschap van de werelden achter deze holografische beperking. Daarnaast werd vanuit een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en het zintuigelijke verstand steeds meer empirisch materiaal verzameld dat tijdelijk dienst moest doen als de ‘bouwblokken’ van het aardse Onderwijs en gebaseerd op non-realistische theoriën die de intelligentie van het scheppende licht ver buiten de zintuigelijke redenering lieten vallen.

Maar niets is minder waar. De brandstof voor het onderhouden van de schepping wordt geput uit het levensveld die de uitademing is van de schepper. Het ‘veld’ wordt door gebrek aan inzicht en gebrek aan bewijs van de aanwezigheid van de scheppende intelligente, gezien als magnetisme. Een benadering die de tekortkoming direct ook impliceert. De wetenschappelijke benadering van scheppen berust op het genereren van energetische krachten vanuit de processen in de materie en waardoor er magnetische velden ontstaan. De goddelijke factor speelt daarin géén rol en is vaak verkeerd begrepen omdat de aanwezigheid van een scheppende intelligente allesomvattende kracht niet via empirische gegevens is vast te leggen.

Wanneer echter het Universum een punt van maximale schepping heeft bereikt binnen een cyclus van haar bestaan, ontstaat er een uniek verschijnsel waarbij de kosmische wetten, die de uitbreiding van de schepping mogelijk maken, worden stopgezet. Alles komt tot stilstand en de volgende stap van her-orientatie treedt in werking. De wetenschap is in een dergelijke situatie, die zich slechts eens in een periode van enorme grote tijdspannes voordoet, dan niet in staat om met haar vergaarde kennis de verschijnselen te begrijpen of om er enige zinvolle wetenschappelijke verklaringen voor te vinden. De aanknopingspunten ontbreken en de inzichten ontbreken.

Dit is zo’n tijd waarin we zijn aangeland en waarbij alles zo langzamerhand op z’n kop wordt gezet. Althans, dat is wat het lijkt. Want wanneer wij worden ondersteund door de wetten van de Kosmos en het voor ons mogelijk is om binnen de expansie van de huidige schepping verder te creëeren, dan is er altijd sprake van een actieve inspanning, van een wereld die in constante beweging verkeert.
Het tegenovergestelde is een wereld die tot complete stilstand komt en waarbij niets meer lukt, er géén nieuwe ontwikkelingen tot leven komen niettegenstaande alle inspanningen, er een afbraak ontstaat in alles dat er al is, in materie en fysiek leven, kortom: leven is de in- en uitademing van God en wanneer God tijdelijk stopt met ademen, dan is het tijd voor de volgende stap. Dan is er tijdelijk een vorm van afbraak of van stilstand die lijkt op afbraak omdat de regelmaat van actieve voortgang ontbreekt. Wanneer God volledig zou ophouden met het uitademen van zijn licht naar onze omgeving dan zou dat op den duur wel een volledige afbraak van alles betekenen. Elke handeling, elke aktie, elke creatie is een grote zegening van het bestaan van God in de mens.

Zo’n effect van tijdelijke stilstand hoeft niet tegelijkertijd in alle sectoren van de Kosmos plaats te vinden. Het moet gezien worden als het effect dat zich voordoet wanneer je een steen in het water gooit. De buitenste ring heeft ons nu volop bereikt en de effecten zijn zich aan het opbouwen in die zin, dat de kosmische wetten die ons onderhielden om de maximale expansie binnen de huidige fase te kunnen bereiken, nu tot stilstand aan het komen zijn. Hoe lang het duurt om de motor compleet stil te zetten weet niemand. Het is, denk ik, een interaktief proces dat zich laat voeden onder invloed van allen die daar onderdeel van zijn en waar het uiteindelijk om gaat. Het is een intelligent proces dat niet op zich zelf staat, maar mede in acht neemt wat er allemaal hieraan is vooraf gegaan en in balans moet worden gebracht voor de positieve participatie tot het slagen van de voorgenomen aktie die verbonden is met de toekomst van de gehele Kosmos. En mede afhankelijk van de vele cycli in ons verleden, boordevol gebeurtenissen van groei, en de vele incarnaties die hebben plaatsgevonden om uiteindelijke een basis te kunnen leggen met een levensvatbaarheid voor de volgende fase die wordt ingeluid zodra - na het stilvallen van de huidige kosmische wetten - een nieuwe motor van nog groter vernuft wordt opgestart. De wereldleiders weten het niet meer en houden de schijn op, de wetenschappers weten het niet meer en ook zij houden de schijn op, maar ook de mensen weten niet wat hun overkomt en raken langzaam in een staat van een mentaal nulpunt.

Het moment waarop alle wetten die ons ‘in beweging houden’ compleet zijn stilgelegd, is het moment waarop er géén expansie van de huidige schepping binnen de huidige fase meer plaatsvindt en er dus géén creatieve vernieuwing meer lukken wil. Dan kom je op het moment uit waarop tijd stil valt. Als je vanuit wat ik hier uitleg terug redeneert, dan zie je dat het tijdsverloop van 1 dag al lijkt te zijn gehalveerd. Het lijkt erop dat een dag nu nog slechts 40-50% is van een normale dag die zich nog volop in een normale lineaire scheppings-expansie bevond. En je ziet dat veel dingen afbrokkelen en niet meer willen lukken zoals het eens was. Beste mensen, wij zijn dus al hard op weg om te komen tot een complete halt van de kosmische wetten van ondersteuning van het expansieproces. Let wel, ik geeft steeds aan dat het gaat om de kosmische wetten, de olie van het leven, die de voortgang van de schepping mogelijk moeten maken. Wanneer er een stilstand optreedt, wil dat niet zeggen dat er anarchie persé zal ontstaan. Het is een door God gecontroleerde stilstand, het is een herstart, het is groot onderhoud met de bedoeling om direct daarna de herstart op een hoger bewustzijn te activeren. Ik sluit niet uit dat het zelfs een doorstart op delen kan opleveren waarbij andere delen van de realiteit nog volop bezig zijn tot dat punt te komen.

Maar het komt eraan. Wat er gebeurt tijdens het moment van stilstand, het moment van Non-time, is de ongehinderde en bewuste aandacht (focus) van de Scheppper op alles en iedereen. Het is het moment waarop de aandacht van de Schepper door de materiële werelden zal gaan, er zal verblijven en zich zal vestigen in alle levensvormen die zijn voorzien van een bewustzijn en het vermogen om zich te spiegelen aan de essentie van de Schepper. Dit is het moment waarop de Schepper in hogere potentie fysieke werelden binnenkomt en het volgende hoofdstuk kan beginnen. Dit is de reden van de lange en intense voorbereiding die wij ondergaan.

Deze gebeurtenis is door vele oude stammen genoemd ‘de terugkeer van de Goden’ en staat eveneens bekend als de ‘2e komst van Christus’. De vraag is dan of dat nu de terugkeer is van Goden die wij hier zullen zien op deze straks vernieuwde aarde? Het is meer, op termijn, het is de terugkeer van de geascendeerde meesters en het is ónze verheffing tot meesters wanneer God 'bezit van ons neemt', van zijn/haar kinderen die voldoende daarop zijn voorbereid. De omvang en grootte en het moment van deze gebeurtenis is door geen van ons te overzien. Simpel omdat het slechts één keer in vele cycli gebeurt en slechts bij flarden in visioenen wordt getoond. Het totale beeld en de gevolgen die erdoor ontstaan zullen van enorme impact zijn op alles, fysiek lichaam, innerlijk, mind/geest, spiritueel, omgeving, maatschapplijke vormen, levensstijl, verplaatsingsmogelijkheden, communicatievormen, creëeren, infrastructuur, kosmologie i.p.v. wetenschap, creativiteit, enz. enz.

Dit zijn de tijden waarover is gesproken. Wij zijn degenen waar wij op hebben gewacht. Wanneer de Schepper in het Non-time moment bij allen binnenkomt vindt er een hereniging plaats met onze tot dan afwezige hogere delen. Terwijl de kosmische wetten die de expansie op gang houden tot stilstand aan het komen zijn, zijn onze hogere delen bezig hun gang te maken naar deze sfeer en zijn wij in directe reflectie daarmee bezig te groeien in trilling en bewustzijn. Ergens onderweg (in trilling/frequentie) vinden wij elkaar om samen te smelten met dus onze goddelijke delen die nu richting aarde-sfeer komen. Onze verchristelijking is nabij en de Schepper kan wederom bezit nemen van zijn schepping. De volgende fase is nabij, onze inspanningen komen op het punt van afronding. Alles wat zo niet verder kan komt tot een stilstand, alles wat niet meer dient brokkelt af of verdwijnt volledig.
Ongeacht het niveau waarop je bent aangeland, zal het moment dat aanbreekt voor iedereen het moment zijn waarop de Schepper binnentreedt, er een reflectie plaatsvindt en dus onze eigen ‘film’ zal worden afgespeeld ter ‘verlossing’ en voor de ‘indeling’ in de fase die aanbreekt. Wanneer het centrum van de Vader zich verenigt met het centrum van de Aarde, zal het collectieve bewustzijn van de mens overgaan tot een veld van Eenheid in identiteit. Materie zal dan niet langer dezelfde invloed hebben op de mens, wij zullen nog steeds door Moeder Aarde gekoesterd worden en wij zullen herboren zijn in veel meer goddelijke potentie en kracht, de een meer dan de ander, afhankelijk van specifieke factoren. Het is een veelbelovende tijd waarbij de wonderen eindelijk aan de horizon beginnen te komen. In deze allerlaatste fase is het afnemen van de kosmische wetten tot het punt van Non-time een feit. Hou dus rekening mee 2 grote stromingen; de een brengt je steeds verder in de voorbereiding en hogere trilling met vernieuwingen, en de ander kan je meesleuren in de chaos en problemen opleveren. Zorg dat je er gereed voor bent wanneer de Schepper binnenkomt. Want je weet nooit wanneer de volle 100% is bereikt en het grote moment aanbreekt. Vanaf een bepaald punt, bij het bereiken van voldoende 'massa', gaat het uiteindelijk sneller dan wanneer het proces pas begint. Wees daarom continu voorbereid!
 

In afwachting en verlangen,

Rob Behr


Verzorgd door True Spirit - 2009 - ©