Nieuwsbrief True Spirit
 - 5 november 2009 -
(4.19 / 2 Wereldoverbrugger)

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier

De Heilige Belofte
 
door Rob Behr
 

 
Het is voor mij tijd een impressie te geven van de dingen zoals ik die ervaar en zie. Wij komen namelijk steeds dichter bij een keerpunt, iets wat bijna iedereen voelt, maar waarbij zelfs het woord keerpunt om aandacht vraagt. We komen aan in een tijd die vraagt om verdere analyse van wat gaande is. Uitgangspunt hierbij is wél dat ik de eenheid bewandel van, aan de ene kant een groots opgezet goddelijk Plan met mijlpaalmomenten en aan de andere kant daarin onze eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de weg die we (willen) gaan en de individuele en collectieve uitkomst die we willen bereiken. Uiteraard in uitlijning met wat je wordt ingegeven vanuit de afspraken aan het begin van deze lange reis die we nu hopelijk aan het afronden zijn.
 
Het is steeds complexer aan het worden om richting te zien in alles wat gaande is. Vele mogelijkheden lopen dwars door elkaar met links en rechts de nodige raakvlakken. Vragen spelen op, en ‘voors’ en ‘tegens’ wisselen regelmatig van positie. Wat was waarheid, wat is nog langer waarheid. En wie benadert dé waarheid het meest in tijden van twijfel en onduidelijkheden, vooral wanneer die ene strohalm net even wat steun of troost kan brengen, of wanneer je nog maar net dit pad aan het bewandelen bent? Of is aangenomen waarheid steeds minder de moeite waard?
 
Dit is een lastige opgave omdat hierin zoveel factoren bij elkaar komen. Er wordt van de gemiddelde persoon verlangd om naast het bedruipen van jezelf in deze maatschappij tevens ook keuzen te maken in de richting die je in je leven gaat. In deze combinatie ontstaan de meeste fricties en moeten de lastigste keuzen worden gemaakt. Wanneer een maatschappij in verandering is neemt direct ook de druk toe en verandert het speelveld continu. De voorspelbaarheid van de uitwerking van je voornemens neemt dan af en vergroot de onzekerheidsfactor in je leven. En omdat dat zich bij iedereen die deel uitmaakt van dezelfde maatschappij op enig moment ook kan of gaat voordoen, neemt dus de mate van chaos (onvoorspelbaarheid en onzekerheid) exponentieel toe.
 
Door de diversiteit aan intenties, intelligentia en verschillen in reeds bereikt universeel bewustzijn in onze maatschappij, zal de uitkomst van dit proces steeds minder voorspelbaar zijn. Een belangrijke factor blijft daarom het vertrouwen hebben in de intelligente aansturing van dit alles vanuit een Hogere Orde. Maar voor velen blijft dit een proces dat zich direct afspeelt in hun eigen wereld en kunnen ze niet anders dan met beide benen op de grond te blijven staan in onwetendheid van de grotere waarheid.
 
Ook passen in dit betoog de principes die bekend zijn om hun volgordelijkheid zoals ‘de stilte voor de storm’, en.. ‘chaos is het teken voor verandering’ oftewel het proces dat aangeeft dat we uit onze comfortzone zijn gehaald en niet anders meer kunnen dan te veranderen, en met daarnaast de feiten van gebeurtenissen zowel binnen de aardse werkelijkheid als daarbuiten in de kosmos waarbij opgetekende en onderzochte verschijnselen niet aan de kant geschoven kunnen worden. En in dit laatste geval hebben we het vooral over de drastische politieke en financieel-economische veranderingen in onze wereld en de veranderingen daarbuiten in ons zonnestelsel en de kosmos.
 
Waarheid nastreven is geen eenvoudig gedachtengoed, zeker niet in tijden van onduidelijkheden en verdekt despotisme. Want wie bepaalt wat waarheid is en wanneer het tijd is om een gezamenlijk gedachtengoed te verheffen tot waarheid. Achter dit laatste gaat direct ook schuil het feit dat er een collectief bewustzijn is, meetbaar in intentie, richting, normen en waarden.
 
Terug naar de tweedeling van mijn uitgangspunt dat er aan de ene kant een groots Plan is en een bestemming voor mensheid en zonnenstelsel, met aan de andere kant een eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. De tijden herhalen zich en het vraagt om individuele keuzen in het nastreven van het allerhoogste goed. Het vraagt om het inleven in de soort waarheid die het dichtste ligt bij de 'verborgen' waarheid van het innerlijk die al uitgangspunt was voordat wij deze fysieke levenscycli voor het eerst aanvingen.
 
We hebben het dus over vormen van waarheid die ingekleurd worden door individuele visies, meestal ontstaan onder invloed van de dingen om je heen en we hebben het over de ultieme waarheid die terug te halen is door diep te graven in je innerlijke registers die slechts bereikbaar zijn wanneer je de weg vrijmaakt. Willen we uitkomen op een positieve oplossing voor het gehele collectief, dan moeten we ‘de tering naar de nering zetten’ en dus stellen dat als we geen keus meer hebben, als er géén oplossing meer is anders dan een nieuwe hogere vorm van samenleven in te gaan, we dat dan ook moeten doen door individueel en tezamen onze oude gewoonten, intenties en rollen in te leveren voor het hogere goed waar uiteindelijk iedereen wel bij vaart.
 
Want het feit dat deze wereld volop aan het veranderen is, behoeft geen discussie. Het is de kunst om ‘te zien wat is’, om te zien wat aan je voorbij trekt, zodat je binnen die veranderingen, als onderdeel ervan, tevens jezelf kunt ontwikkelen naar het niveau van je geboorterecht van goddelijke gaven die al zo lang voor je verborgen zijn gehouden. En alhoewel ook dat één van de soorten van waarheid is, en dat besef ik mij ook terdege, is het wél een onderdeel van de levenspotentie die ook wordt toegepast door ‘anderen’ die het speelveld al zolang domineren. Pratende en redenerende vanuit dat gedachtengoed rest mij slechts te concluderen dat ook die levenspotentie aan te wenden valt voor een bredere doelgroep, een doelgroep die wordt aangestuurd naar een nieuwe wending in de loop der dingen; in het ‘volwassen worden’ van een beschaving.
De feiten beschrijven dat houtrot of metaalmoeheid niet kan worden hersteld maar dient te worden vervangen. En aangezien we het hebben over fundamentele zaken (de constructie van onze maatschappij), zal dus een houtje-touwtje-oplossing niet langer mogelijk zijn. Een complete ommekeer is verbonden aan het synergetisch beginsel dat ontstaat uit de loop der dingen en die ‘vanuit de hogere aansturing’ niet te stoppen is.
 
Maar, gaan wij dan door een complete vernietiging wat sommigen graag het gedachtengoed willen laten zijn van de velen, ondermeer met het lanceren van de film 2012 en de daarop gebaseerde media-aandacht? Het antwoord hierop is verweven met de mate van waarheid die je als individu kunt accepteren. Wanneer het antwoord gebaseerd moet zijn op een waarheid die overeenkomt met de voortzetting van de huidige zeer gebrekkige realiteit van normen en waarden, dan moet het antwoord zijn ‘Ja’, dan komt er een complete vernietiging van die realiteit maar niet van de Aarde. De perceptie van de ene persoon over vernietiging (de persoon die nog in waarheid van de huidige realiteit verkeert) is een ander, dan de perceptie van de andere persoon die werkzaam is vanuit het DNA-principe (Dienstbaar Naar Anderen) en welke laatste begrijpt dat de huidige realiteit plaats zal moeten maken voor de volgende realiteit ten dienste van allen. De huidige fase, waarbij beide soorten gedachtengoed samen plaats innemen in deze realiteit is in versneld tempo tot een einde aan het komen. Dat is een zelfvoedend principe wanneer bepaalde grenzen van houdbaarheid zijn overschreden zoals ik aangaf met de onherstelbaarheid van houtrot in het fundament.
 
De natuurwetenschapper zou geneigd zijn te zeggen dat de Natuur zélfherstellend is en vernieuwend zal optreden. Maar wat is de Natuur? Kunnen we dit niet liever de constante stroom noemen van de uitademing van de Schepper die zijn/haar levenswerk niet vernietigd wil zien worden door onverantwoordelijke onderdelen van zijn/haar creatie? Onverantwoordelijke onderdelen die niets verweten worden, doch die slechts bezig zijn aan een proces van groei waarbij vallen en opstaan nooit ten koste mag gaan van de rest van de onderdelen die wél reeds gereed zijn voor de volgende fase van hun proces. Vergeet namelijk niet dat alles direct ook weer onderdeel uitmaakt van de complete Schepping en dus onderdeel is van dezelfde Scheppende Bron. Macht en overheersing zijn de kenmerken die horen bij het fundament van de huidige realiteit en helpen uiteindelijk mee aan de ontwaking van allen die daar dan niet langer voor kiezen, een keuze die onstaat vanuit de ervaring en de opgedane inzichten.
We zijn dus onderdeel van een ‘Schepping in beweging’ en binnen de gedachte van diversiteit in waarheid is ieder onderdeel even belangrijk, maar kan dus een kleine groep nooit dominerend blijven ten opzichte van andere onderdelen. Zeker niet wanneer de criteria voor de beëindiging van de quarantine al zijn bereikt. En wanneer dat te lang duurt, grijpt het zelfcorrigerende principe van de Scheppende Bron, van de Natuur, in.
 
Zoals ik in het begin al aangaf is het een complex geheel van samenkomende factoren. En iedereen heeft daarin een rol. Voor de een betekent het dat dit de meest unieke gelegenheid is om (voor het eerst) aktief in deze aankomende mogelijkheid van Ascension (evolutiesprong) mee te gaan. Voor de ander betekent het misschien een pioniersrol om zoveel mogelijk anderen van deze mogelijkheid bewust te maken en dan natuurlijk weer terug naar huis te gaan via de weg van Ascension. Want Ascension zouden wij kunnen noemen, 'het moment van de doorgang naar het volgende niveau van kosmische beleving' waarbij de kenmerken en gaven van dat leefniveau onderdeel zullen zijn van dat bestaan.
 
Binnen de rollen die we spelen zijn we vatbaar voor invloeden en dus voor verschillende vormen van waarheid. De weg naar Ascension zit boordevol beïnvloeding van verschillende kanten. Het beeld dat ik eens tijdens het slapen kreeg was van het aflopen van een wit zandpad dwars door het oerwoud met aan weerskanten giftige slangen die op je afkomen zodra je van het pad afwijkt. Je zou kunnen zeggen dat het de laatste strijd is om de zielen, althans voor deze gelegenheid van Ascension. Is deze kans gepasseerd, dan zullen er ongetwijfeld nieuwe gelegenheden komen onder de condities van nieuwe cyclische processen van vele millennia voordat dergelijke kansen zich weer voordoen. Er is daarom veel gelegen aan het bereiken van een zo’n groot mogelijk resultaat tijdens Ascension overgangen. Incarnaties van hen die op hun groeipad zitten en incarnaties van hen die begeleiding geven zijn dan legio. Allemaal ter voorbereiding van Ascension. Dit heeft zich gedurende duizenden jaren voorgedaan en de oogst zal in de komende tijden plaatsvinden. Zo dichtbij zijn wij bij het succes. En dat weten wij aangezien de laatste loodjes het zwaarst wegen en zwaar zijn ze zeker!
 
Hoe gevaarlijk is het dan niet wanneer je niet voldoende op je quivive zou zijn. De beïnvloeding gebeurt op subtiele wijze, het sluipt erin, gebruikmakend van de moeilijkheidsgraad van het proces waar we doorheen gaan. En dat het een moeilijk en moeizaam proces is, behoeft geen enkele twijfel. Informatiebronnen spelen daar handig op in en zijn meestal de belangrijkste vorm waarmee de gevoelige persoon wordt ‘ingepakt’. En ik verdenk vele van de bekendste bronnen ervan elkanders berichten te lezen en vervolgens dezelfde informatie op een andere manier weer extra te belichten. Het probleem van bekend zijn en van periodiek gechannelde berichten uitbrengen is, dat je als schrijver in je psyche het idee kunt krijgen dat je achterban veel van je verwacht en dat je daar verantwoordelijk voor bent. Dat beeld wil men vaak in stand houden. Is dat een vorm van ego of van beïnvloeding? Nogmaals, het is een gevecht om de zielen. Er is bijna niemand, van de mensen die in de openbaarheid treden, die exact weet wat er staat te gebeuren. Alles is bij benadering. Het is simpel, ieder moment staat weer kandidaat voor bijstellingen van het Plan.
 
Er zijn een paar mogelijke scenaria op te noemen die zich kunnen voordoen in de afloop van deze fase naar het moment van Ascension. Maar ook die zijn bij benadering en niets is zeker. Vandaar ook meerdere mogelijkheden of een combinatie daarvan.
 
De meest genoemde is een verandering die zich kan voordoen met ’the blink of an eye’, van het ene op het andere moment, onverwachts. Sommige mensen geloven dat dit zich zal voordoen op het moment dat de chaos het grootst is en het uitzicht anders desastreus zou zijn. Dit is een reëele mogelijkheid wanneer wij en de doelstelling van het Plan definitief in gevaar komen. Zoals ik al aangaf is chaos een indicatie van de ontwrichting van de oude situatie waardoor er nieuwe vorm kan ontstaan. Maar wanneer de bestaande instituten van macht en geweld bereid zijn tot het uiterste te gaan en niet schromen om iedereen mee te sleuren in hun val, dan is een dergelijk scenario als hierboven beschreven een zeer aannemelijke waarbij de ‘blink of an eye’ een vorm kan aannemen die van diverse aard kan zijn.
 
Het kan betekenen dat de situatie zo nopend is, dat ingrijpen plaatsvindt door middel van het evacueren van allen die daarvoor gereed zijn en niet beschadigd mogen worden. Hier zal de eigen vrije keuze ook gelden. Dit is onderdeel van het originele Plan met mijlpalen die veel grotere doelen dienen. Reeds in de vroege jaren in boeken beschreven door Tuella. (te verkrijgen bij www.hemelsekristallen.nl) De Aarde-school is als kweekvijver van het Universum gedurende vele duizenden jaren aktief geweest om de uiteindelijke 13e stam van de Kosmische Mens tot wasdom te brengen. Een voorbrenger voor het verder ontwikkelen van de Universele Evolutie. Alle ogen zijn gericht op onze Aarde en op de afloop van dit ‘avontuur’. Zoals al bekend sedert de eindjaren tachtig, is onze Aarde omringd door miljoenen schepen van de Galactische Federatie van Lichtwerelden die ons continu observeren en beschermen tegen kosmische invloeden zoals tegen inslagen van meteorieten ed. en tegen allesvernietigende Zonnenvlammen, maar ook tegen mogelijk gebruik van kernwapens op aarde. En daarnaast ons ook begeleiden op momenten die vaak niet worden begrepen, zoals tijdens onze slaap waarbij visitaties mogelijk zijn of ook tijdelijke opnames ter behandeling van de subtiele lichamen op de schepen. Dit vragen in bescheidenheid en dankbaarheid is hierbij het sleutelwoord omdat er nooit ongevraagd zal worden opgetreden vanwege de vrije wil van het individu.
 
Het scenario van een evacuatie (opnames naar andere plaatsen, de schepen of binnen-aarde) kan tot gevolg hebben dat daarna nog van alles dient te gebeuren om de aarde te zuiveren van negativiteit. De meest voor de hand liggende mogelijkheid is dat direct daarna de grote aardverschuivingen, overstromingen en bevingen plaatsvinden onder invloed van de voorspelde poolverschuiving. Het belangrijkste deel van de mensheid is dan al in veiligheid gebracht, allemaal conform de eigen keuze.
 
Een ander scenario van de ‘blink of an eye’ zou door middel van de zogenoemde Stasis kunnen worden ingevuld. Dit houdt in dat de mensen en dieren allemaal in een soort tijdelijke slaap worden gebracht en indien nodig naar veilige gebieden, waarbij het bewustzijn tijdelijk is uitgeschakeld. Een soort ‘slaap’ die je misschien weleens hebt gezien wanneer in de film Startrek mensen in een capsule plaatnemen om door een tijdruimte continuüm te gaan zodat ze die reis in veiligheid kunnen maken zonder gewaar te worden van mogelijke invloeden tijdens hun reis. In Stasis zou dit betekenen dat tijdens ‘de stasis-slaap’ de Aarde wordt gezuiverd van alles wat negatief is (mens en omstandigheden) en dat de opbouw van de nieuwe wereld begint tijdens en na de ontwaking uit stasis. Dit zou een ideale gelegenheid kunnen zijn om alles recht te zetten dat krom is.
 
Een derde mogelijkheid is er een waarbij een geleidelijke overgang plaatsvindt van de bestaande orde naar een nieuwe orde en er delen van of de complete structuur wordt veranderd in het voordeel van iedereen met een eerlijke verdeling van de rijkdommen van de aarde. Dit is het scenario dat door sommige pioniers continu wordt gebracht door informatiestromen die elkaar zo snel opvolgen dat je jezelf moet afvragen wat waarheid is. Het is weliswaar een positief scenario, doch heeft in de afgelopen 12 maanden op verschillende momenten overdreven dweperij laten zien die vervolgens leidt tot continue bijstelling van de uitspraken. De vergeten factor in dit scenario is de complexiteit waarmee we te maken hebben wanneer de negatieve invloeden moeten worden verwijderd uit alle delen van de samenleving. Om dit scenario toch haalbaar te laten zijn wordt het in direct verband gebracht met de aankondiging van buitenaards leven, de aankondiging van een nieuwe financieel-economisch stelsel en daarop volgend, het massale zichtbaar worden van de schepen aan onze hemelen gepaard gaande met een verhoging van ieders bewustzijn met een .5 stap bovenop het punt op de schaal waar je bent aangeland voordat het moment aanbreekt.
 
Dit laatste scenario zou ideaal kunnen zijn, maar geplaatst ten opzichte van de dingen die nu aan het gebeuren zijn zoals de 3-dagen-jonge Declaratie door de President van de USA van een Nationale Emergency door de N1H1-virus en die daarmee de wetten actief maakt voor het mogen ingrijpen in de vrije wil van de amerikaan; maar ook de komende eenwording van de Europesche Unie en de inwerkingtreding van haar grondwet en Codex. Het gaat erom om te zien wat gaande is, niet om er angst van te krijgen of er dusdanig in op te gaan dat je niet meer in staat bent om je innerlijke begeleiding te ontvangen. Feit is dat wij de handen zijn van de Schepping en dat wegduiken in een hoekje het tegenovergestelde effect oplevert. Wanneer wij weten wat er gaande is, dan kunnen wij gerichter met onze intentie en ons lichtwerk optreden. En wat absoluut niet van ons wordt verwacht is om met fysiek geweld 'onze stemmen' te laten horen. Het was en is nog steeds een stille revolutie die anderen bewust maakt en daardoor de keuze van het collectieve bewustzijn laat veranderen. Het volk kiest zelf zijn leiders. Door de staat van ons collectief bewustzijn kiezen wij onze regeerders en is het dus nu de hoogste tijd om af te doen met onze manier van denken, inzicht, keuzen en intenties. En ‘wij’ staat voor de som van groei in bewustzijn van het geheel. De invloed van het collectief bewustzijn op de realiteit zal als donderslag bij heldere hemel veranderen en zichtbaar worden in haar scheppende kwaliteit.
 
Het is nu 2 minuten voor 12. Welke kant gaan wij uit? Wordt het een soepele overgang met een geleidelijk toenemende overvloed voor iedereen, of een tijdelijke Stasis en overvloed na het ontwaken, of wordt het zo gevaarlijk dat tot andere akties zoals een evacuatie wordt besloten? We weten het geen van allen en voelen wel dat we zijn aangeland aan het 'einde van ons Latijn'.
 
Maar een ding is duidelijk en dat is dat er aan het begin van de lange reis een Heilige Belofte is gedaan onder de kosmische wetgeving, de “Cosmic Authorization of Planetary Divine Intervention”, door de hoogste Kosmische Krachten van het Licht. Velen van ons weten dit en voelen deze waarheid in het diepste van ons wezen. Sommigen van ons hebben dit vele malen bevestigd gekregen en weten dat het slechts een kwestie is van tijd voordat de uitwerking van dit alles is afgerond, maar dat de Heilige Belofte nooit zal worden geschaad. Zodra het écht te heet wordt onder de voeten treedt deze wet in werking en mogen wij er een beroep op doen. Is onze veiligheid dan in het geding, dan wordt evacuatie door deze heilige belofte direct mogelijk. Dat is ons meest waardevolle goed van dit moment.
 
 
In afwachting en verlangen,
 
Rob Behr
 
 
 
De volgende video is voor alle mannen en vrouwen die het verschil niet weten tussen het functioneren van de mannelijke en de vrouwelijke hersenen. In deze video wordt op voortreffelijke wijze het verschil duidelijk gemaakt. Ik verzeker je, dit is genieten en zeer de moeite waard!
 
http://www.youtube.com/watch?v=GuMZ73mT5zM
 
 
Het volgende artikel past binnen het kader van het artikel 'De Heilige Belofte'. Het laat zien hoeveel druk er wordt uitgeoefend op de amerikaanse overheid, Obama en anderen om het bestaan van buitenaards leven bekend te maken. Dat zou namelijk het begin kunnen zijn van de grote verandering en mogelijk het inluiden van een van de scenaria zoals in het artikel bovenin beschreven.
 

Obama and G-7 Head of State given UFO/ET briefing documents as disclosure information war escalates

Bron: Seattle Exopolitics Examiner - Alfred Lambremont Webre

The information war to secure or deny disclosure by the U.S. government of long-standing secret human-extraterrestrial liaison programs has escalated to new levels with the public release by the Disclosure Project of the summary of a Special Presidential Briefing Document given to U.S. President Barack Obama, and the Head of State of a G-7 nation, which unconfirmed reports have indicated may be France’s President Nicolas Sarkozy.

In a letter dated October 24, 2009, Disclosure Project director Steven Greer MD states, “the summary of the Special Presidential Briefing (SPB) that we have provided to the President and to his senior military and intelligence team, the full Briefing contains detailed information on the projects, project code numbers, names, corporations, locations etc., associated with the UFO/ET subject. (The full briefing is too lengthy to release at this time.) In short, the President now has the key information that he needs to act. The President must now engage in executive action to oversee, control, and direct these operations for the benefit of the American people and the world.
 
“This SPB has also been provided to the head of state of at least one G7 country, senior
members of Congress, and other key government officials via known and reliable points
of contact (POCs) directly to these leaders.”

The Disclosure Project has requested that the summary and transmittal letter be published in their entirety, and these are set out later in this article.  Dr. Greer asks readers to contact Mr. Obama and the U.S. Congress with their opinions on extraterrestrial disclosure.

The Disclosure Project held a May 9, 2001 Press Conference at the National Press Club with a number of high-ranking former governmental, military and scientific witnesses related to the UFO and extraterrestrial presence.

Disclosure information wars

Some analysis indicates that there appears to be an information war underway to either accelerate UFO/ET disclosure by the Obama administration, or delay or prevent it through known disinformation techniques.  In this war, it is difficult to confirm sources or precise dates or outcomes.

One Oct 21, 2009 article entitled “Official disclosure of extraterrestrial life is imminent” reports that “An official announcement by the Obama administration disclosing the reality of extraterrestrial life is imminent. For several months, senior administration officials have been quietly deliberating behind closed doors how much to disclose to the world about extraterrestrial life. Dissatisfaction among powerful institutions such as the U.S. Navy over the decades-long secrecy policy has given a boost to efforts to disclose the reality of extraterrestrial life and technology.”  

The article adds, “Finally, two independent and confidential sources have revealed to me [reporter Michael E. Salla, PhD] that face to face meetings have recently occurred between U.S. military officials with one or more groups of extraterrestrial visitors. This has allegedly led to confidence being built for future cooperation with the extraterrestrials that will be formally announced to the world public either at the end of 2009, or early 2010.”

ABC Alien Invasion series V : Preemptive propaganda against real Extraterrestrial Disclosure

One analyst has remarked that a major ABC-TV alien invasion series “V” appears to be designed as “preemptive propaganda against real extraterrestrial disclosure.”

This analyst states, “Now, considering that ABC will only run four episodes in 2009 during November with the remainder set for the spring of 2010, and given the current meme regarding UFO disclosure on November 27th, we can't shake the feeling that what we will be witnessing might have something to do with the Illuminati's ritual called the Revelation of Method: the usage of symbolism in popular entertainment for complete mass mind control.

“We think the latest ABC alien invasion series V is clearly a preemptive propaganda against real Extraterrestrial Disclosure.

“If you don't believe, maybe we need to remind you of the pilot for the X-Files' spinoff, the Lone Gunmen, which depicted a U.S. Government plot to crash a hijacked Boeing airplane into the World Trade Center. The pilot, which was co-written by X-Files creator Chris Carter was filmed in New York and Vancouver, B.C. and was first aired on Fox TV on March 4, 2001.

“Six months before the tragic events on 9/11.”

Is Obama “a potentially transformative American President”?

In his October 23, 2009 transmittal letter, Disclosure Project director Steven M. Greer MD states, “Nine months after the inauguration of a new and potentially transformative American President, we await significant progress on official Disclosure on the UFO/ET subject. While the UK, France, Denmark, Brazil and other countries around the world have increasingly opened their official government files, the US is found lagging behind her sister nations.”

Whether Obama is a potentially transformative American President appears to be a key factor in efforts directed at securing disclosure of the extraterrestrial presence by educating and lobbying the Obama administration.

 

Verzorgd door True Spirit - 2009 - ©